Stichting

In februari 2022 is de stichting Hartveilig Ooststellingwerf opgericht.

Dit is de opvolger van een kerngroep, die in samenspraak met de gemeente Ooststellingwerf en de plaatselijke belangen en bewonerscommies in Ooststellingwerf was gevormd.

Ons RSIN nummer is: 863678506

Doelstelling

a. Het optimaliseren van de reanimatieketen, middels inzet van Burgerhulpverleners en Automatische Externe Defibrillatoren (AED), en daarmee het vergroten van de slagingskans van een reanimatie, met als primaire focus de gemeente Ooststellingwerf.

 b. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Hoe wil de stichting deze doelstelling verwezenlijken:

a. Het geven van voorlichting over het creëren en het in standhouden van zes-minutenzones.

b. Het verwerven van fondsen voor financiële ondersteuningen van plaatselijke initiatieven en de instandhouding van de netwerken voor wat betreft AED apparatuur en getrainde burgerhulpverleners.

c. Het stimuleren van opleidingen en herhalingslessen voor de Burgerhulpverleners en het stimuleren van een juist beheer van de aanwezige AED’s, door degenen die deze in eigendom hebben alsmede adviserende activiteiten bij de inkoop van AED’s.

d. Het informeren en adviseren van natuurlijke- en rechtspersonen zoals particulieren, bedrijven, verenigingen en stichtingen.

e. Het beheren van de financiële middelen van de stichting met gebruikmaking van alle wettige middelen.

Bestuur

De stichting heeft een bestuur bestaande uit zes personen, te weten:

  1. R. Bult, voorzitter
  2. B.W.Nijholt, secretaris
  3. R. Bruins, penningmeester
  4. B. Lengkeek, 2e penningmeester
  5. W.Tuinstra, bestuurslid
  6. H. de Vegt, bestuurslid.

Beloningsbeleid

Statutair is vastgelegd dat de bestuursleden voor hun werkzaamheden geen vergoeding ontvangen en, alleen noodzakelijke onkosten kunnen worden vergoed.

Contactadres:

Stichting Hartveilig Ooststellingwerf,

Grote Leijen 97

8424 JE Appelscha,

telefoon 0651605884,

Email adres: info@hartveiligooststellingwerf.nl

Beleidsplan

Om de doelstellingen van de stichting te kunnen realiseren is er in een zogenaamde “roadmap” beschreven welke koers de stichting gaat volgen en welke stappen – fasen- daarin genomen moeten worden. Deze fasen moeten ervoor zorgen dat er doelmatig wordt toegewerkt naar het laten groeien van het aantal AED’s en Burgerhulpveleners. Daarbij zullen de fasen vaak al gedeeltelijk in elkaar overlopen. Het bestuur van de stichting moet er op toezien dat dit in goede orde gebeurt en er geen noodzakelijke stappen worden overgeslagen.

Fase 1

Dit is de initiatieffase. De stichting begint met het inventariseren, adviseren en coördineren om ervoor te zorgen dat de al in de gemeente aanwezige AED’s ook daadwerkelijk 24/7 beschikbaar blijven voor de burgerhulpverleners.

De stichting werkt aan een kaart van de gemeente Ooststellingwerf met daarop de 6-minuten zonering van alle 24/7 AED’s, die zijn aangemeld bij HartslagNU. Daaruit moet blijken welke witte vlekken er nog in de gemeente zijn. In deze fase wordt al geprobeerd een aantal witte vlekken weg te werken door de plaatsing van nieuwe en urgente AED’s  te stimuleren en te ondersteunen. De stichting kan op verzoek een financiële bijdrage verstrekken aan eigenaren van de AED’s en de buitenkasten om deze te kunnen onderhouden. Om dat mogelijk te maken ontvangt de stichting een jaarlijkse subsidie van de gemeente Ooststellingwerf waarmee een deel van en financiële behoefte kan worden afgedekt. Om aanvullende financiële middelen te verkrijgen gaat de stichting fondsen, donateurs en sponsoren verzoeken om een financiële bijdrage. De stichting streeft er naar om te komen tot een groep van vaste sponsoren en donateurs. Deze zogenoemde “club van 50” kunnen bedrijven, verenigingen, stichtingen en particulieren zijn die de doelstelling van de stichting een warm hart toedragen.

Fase 2.

Dit is de verdichtingsfase. Het netwerk van AED’s en Burgerhulpverleners wordt zo fijnmazig gemaakt als nodig is. Het plaatsen van nieuwe AED’s en het opleiden van nieuwe Burgerhulpverleners wordt financieel ondersteund en gecoördineerd. De AED’s, die bij bedrijven en particulieren binnen hangen en dus nog niet 24/7 beschikbaar zijn en in een aantal gevallen ook niet aangemeld bij HartgslagNU, worden zoveel mogelijk aan het netwerk toegevoegd. Daartoe worden instellingen, bedrijven en particulieren benaderd en het gesprek aangegaan om hen te bewegen deze AED’s ook 24/7 beschikbaar te maken.

Fase 3

Dit is de continueringfase. Nadat fase 1 en 2 zijn doorlopen en geëvalueerd, blijven er mogelijk nog witte vlekken over waar geen AED’s 24/7-oplossing is gevonden. De stichting gaat in die gevallen intensief en projectmatig op zoek naar een gepaste oplossing, waarbij de stichting ook zorgt voor advies en ondersteuning bij de uitvoering.

De stichting blijft doorgaan met het werven van sponsoren en donateurs. De hoofdinspanning van de stichting zal in de laatste fase steeds meer overgaan in het ondersteunen van onderhoud, beheer, instandhouding en vervanging van AED’s. Als daar voldoende financiële middelen voor beschikbaar zijn, kunnen in deze fase opleidingen en herhalingslessen voor Burgerhulpverleners intensief worden gestimuleerd en waar nodig financieel worden ondersteund.

Verslag activiteiten 2023

Het jaarverslag 2023 is nu beschikbaar.

Klik hier om het jaarverslag te bekijken.

Financiële verantwoording

In artikel 8 van de statuten is de financiële verantwoording geregeld. Er wordt jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, dat gelijk is aan een kalenderjaar een balans en een staat van  baten en lasten opgemaakt. Het bestuur kan besluiten deze documenten te laten controleren door een accountant. Binnen een maand nadat de documenten zijn opgemaakt, worden die door het bestuur vastgesteld. Het bestuur zendt de genoemde documenten aan de plaatselijke belangen en de bewonerscommissies in de gemeente Ooststellingwerf.  In een bijeenkomst met de plaatselijke belangen en de bewonerscommissies worden deze documenten besproken. Er kunnen geen in de documenten worden aangebracht; wel kunnen er richtinggevende aanbevelingen worden gedaan voor het komende boekjaar.