Inmiddels hebben we een minimaal budget ontvangen voor dit jaar. Hiermee kunnen we een aantal AED’s/buitenkasten vergoeden. Hieronder vind u de voorwaarden en het formulier die u nodig heeft om de aanvraag in te dienen.

Voorwaarden:

 1. Aanvragen moeten worden gedaan op het door de stichting beschikbaar gestelde aanvraagformulier.
 2. Voor alle hierna volgende bijdragen geldt dat deze worden gedaan mits het aan de stichting ter beschikking staande budget dit toelaat. Op het verkrijgen van een bijdrage kan men geen recht doen gelden of een vordering stellen.
 3. De aanvrager beslist zelf welke AED/ buitenkast wordt aangeschaft en waar deze gekocht wordt.
 4. De aanvrager blijft zelf eigenaar van de AED en verantwoordelijk voor beheer, onderhoud en vervanging.
 5. Indien een aanvrager/verkrijger van een financiële bijdrage de AED naar een ander adres wil verplaatsen doet hij dat in overleg met de stichting. In overleg met de stichting wordt getracht een andere plaats voor de AED te vinden teneinde het fijnmazige netwerk in stand te houden. Wordt de AED niet herplaatst, dan moet de aanvrager een deel van de geldelijke bijdrage
 6. Om voor een bijdrage in de kosten in aanmerking te komen, dient een AED 24/7 bereikbaar te zijn en te zijn aangemeld bij HartslagNu.nl.
 7. Bij het aanvragen van een financiële bijdrage verklaart de aanvrager ook dat hij de intensie heeft minimaal 10 burgerhulpverleners op te laten leiden, die zich ook blijvend registreren bij hartslagnu.nl
 8. Om een zo goed mogelijk netwerk van AED’s te verkrijgen, worden door het stichtingsbestuur de zogenoemde witte vlekken of te verbeteren situaties vastgesteld en op basis van urgentie bepaald of en welke bijdrage er wordt verleend.
 9. De stichting kan adviserend en ondersteunend optreden bij de aankoop van AED’s, buitenkasten en de daarbij behorende hulpmiddelen.
 10.  Als de koper bij de aankoop van een AED een onderhoudscontract sluit met de leverancier of andere diensten en goederen afneemt wordt hiervoor geen financiële bijdrage gegeven vanuit de stichting, wel is er een vergoeding mogelijk voor batterijen en elektroden.
 11. Het bestuur bepaalt aan de hand van noodzaak en urgentie de hoogte van de bijdrage.
 12. De financiële bijdrage voor een AED bedraagt maximaal  € 975,00 netto, prijspeil 2022.
 13. De financiële bijdrage voor een buitenkast bedraagt maximaal € 300,00 netto, prijspeil 2022.
 14. Aan het verstrekken van een financiële bijdrage voor een AED worden de volgende voorwaarden verbonden:
 15. de ontvanger verplicht zich de AED volgens de regels van de leverancier te onderhouden
 16. de ontvanger verplicht zich er naar te streven dat er gedurende de gemiddelde levensduur van de AED, zijnde 10 jaar, voldoende burgerhulpverleners aangemeld blijven bij Hartslagnu.nl.
 17. De ontvanger verplicht zich bij het binnen 10 jaar het buiten werking stellen van de AED, dit te melden bij de stichting. In overleg met de stichting wordt getracht een andere plaats voor de AED te vinden teneinde het fijnmazige netwerk in stand te houden. Wordt de AED niet herplaatst, dan moet de aanvrager een deel van de geldelijke bijdrage terugbetalen; het bedrag is gelijk aan 1/10 deel per jaar van de nog niet verstreken aantal jaren
 18. Bij een daadwerkelijke inzet van een AED kunnen de kosten van een batterij, de elektroden en de rescuekit worden gedeclareerd bij de Regionale Ambulance vervoerder.
 19. Indien van een batterij de houdbaarheidsdatum is verlopen kan voor een nieuwe een financiële bijdrage van de Stichting worden verkregen.
 20. Voor een nieuwe batterij bedraagt de financiële bijdrage maximaal 75% van de werkelijke prijs met een maximum van € 194,00. Indien de houdbaarheid van elektroden is verlopen moeten hiervoor nieuwe worden gekocht; de financiële vergoeding hiervoor is maximaal

75% van de werkelijke kosten met een maximum van € 75,00.

 • Voor 9 volt batterijen worden geen financiële bijdragen gegeven.
 • Aanvragen van een nieuwe AED’s  of kasten in een gebied waar al een goed netwerk van AED’s  is, worden “on hold” gezet of kunnen worden afgewezen om te voorkomen dat de dekking te fijnmazig wordt.
 • Voor de vervanging van een bestaande AED en/of kast kan een vergoeding worden verkregen tot een maximum van de in deze voorwaarden genoemde bedragen. Voor het vervangen van AED’s wordt de algemeen aanvaarde levensduur van 10 jaar aangehouden. Indien een AED en/of kast in het ongerede is geraakt wordt in een overleg tussen aanvrager en bestuur tot een oplossing gezocht.
 • Voor de opleiding en bijscholing van Burgerhulpverleners wordt geen vergoeding gegeven. Prijspeil 2022.

Procedure:

Aanvragen voor een vergoeding moeten worden ingediend door het aanvraagformulier in te dienen via info@hartveiligooststellingwerf.nl. Na een akkoordbevinding door het bestuur, zal de penningmeester voor de uitbetaling zorgdragen.

Aanvraagformulier downloaden